کانون دانشگاه علوم پزشکی

کانون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در سال 1382با تعداد 500 نفر عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای حسین عباسی  رئیس هیئت مدیره

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1724 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

1- مسافرتهای دولتی و درون کانونی

2- امور رفاهی در حد توان کانون

5- انجام امور مربو ط در صورت احقاق حق بازنشستگان و انجام مکاتبات لازم

شماره های تماس کانون :33420674

آدرس کانون : میدان صدف گلستان - شماره 4