همایش روز خانواده و تکریم از بازنشستگان 98 به روایت تصویر